SVs finest hour

  • 10.12.2010 kl.15:09 i Blogg

I dag har Regjeringen fremmet forslag om å implementere datalagringsdirektivet i norsk rett.

Senterpartiet og SV har tatt dissens, og den fortjener å bli gjengitt i sin helhet:

«Etter en samlet vurdering har vi kommet til at vi ikke kan gi vår tilslutning til tilrådingen om gjennomføring av direktiv 2006/24/EF av 15. mars 2006 om lagring av data fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon (datalagringsdirektivet) i norsk rett. Vi legger særlig vekt på at datalagringsdirektivet etter vårt syn er en betydelig krenkelse av den enkelte borgers personvern.

Vi er bekymret for at systematisk, mer omfattende lagring av data enn i dag, kan bidra til å redusere det vern av personlig integritet som er en del av rettsstatens rammer og som blant annet er forankret i EMK og personvernlovgivningen. Vi er videre bekymret for at omfattende lagring av kommunikasjonsdata kan føre til at enkelte legger begrensninger på sin ytringsfrihet. Med store mengder kommunikasjonsdata lagre over lang tid, mener vi også faren øker for at dataene brukes til andre formål enn de er tiltenkt.

Vi mener dessuten at datalagringsdirektivet ikke er forholdsmessig og stiller spørsmål ved hvor egnet direktivet er til å nå formålet, og om det svarer til nytten for politiet. Vi viser til at nytten for politiet er omdiskutert og kjernen i EU-kommisjonens pågående evaluering av direktivet. Vi har en prinsipiell motstand mot omfattende lagring av opplysninger om alle borgere, og at tilbyderne pålegges å lagre data som de ikke selv har saklig behov for i sin virksomhet.

Vi vil også vise til at det i regjeringens politiske plattform slås fast at Sosialistisk Venstrepartis og Senterpartiets statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken.»

Jeg føler meg ikke helt sikker på at Senterpartiets motstand mot datalagringsdirektivet bare skyldes hensynet til personvernet. Det kan nok hende at Senterpartiets sterke motstand mot EU også spiller en viss rolle.

I SVs tilfelle virker motstanden mot datalagringsdirektivet mer ekte, og Bård Vegar Solhjell er blant dem som har argumentert svært godt mot innføringen av direktivet.

SV fortjener ros i dag.

La oss håpe at også Høyre kan gjøre seg fortjent til det.

 

hits