Politisk kynisme

Idet jeg skriver dette, er Adecco-saken nok en gang tema i Dagsnytt 18. Anne Grosvold stiller kritiske og nesten sinte spørsmål til Adecco, som nå har bestemt seg for å avvikle sykehjemsvirksomheten i Norge.

Ifølge Dagsavisen i dag har venstresiden fått sin store valgkampsak i Adecco-saken. Avisen svinger seg til de store, nesten kommunistiske høyder i sin fordømmelse av privat, kommersiell virksomhet. Konkurranse er visstnok dømt til å føre til uetisk virksomhet – et uholdbart resonnement, som i så fall også gjelder norske aviser.

Adecco-saken var også tema i Politisk kvarter i dag morges.

Kort oppsummert: Adecco-saken fyller fortsatt spaltene og etermediene – nesten fire uker etter at Dagsrevyen avslørte saken.

Det er kanskje rimelig, men jeg er litt i tvil. Og jeg ble veldig i tvil etter at Helsetilsynet i går la frem sin tilsynsrapport for 2010 om barnevernet, sosial- og helsetjenestene i Norge. For her blir det avdekket veldig mange alvorlige lovbrudd.

Til sammen er det ført tilsyn med 243 virksomheter i Norge, hvorav kun tre er private, mens resten er kommunale.

Til sammen ble det funnet avvik eller lovbrudd ved 2/3 av institusjonene.

I 14 av 21 kommuner får f.eks. ikke eldre nok og næringsrik mat. Det er store mangler i arbeidet med å forebygge og behandle underernæring. Det er reell fare for at de eldre ikke får dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke. Det er manglende kompetanse i alle ledd, og det er hverken gode nok tilbud til demente eller gode nok rutiner for medisinering. Mange blir låst inne uten en juridisk vurdering. Alt dette ifølge Aftenposten, som har dekket saken i dag.

Men har dette sjokkert andre journalister og politikere på samme måte som Adecco-saken gjorde? Har mediene i dag svømt over av sjokkerte meldinger, uttalelser og fordømmelser av alle de kommunale sykehjemmene som behandler de eldre så dårlig? Hvor mange politikere har vært indignert og opprørt på de eldres vegne? Og hvor mange har skråsikre forklaringer på hvorfor det skjer, slik Dagsavisen har i Adecco-saken?

Jeg har ikke lagt merke til så mange. Tvert om – NRK bruker den plassen de har igjen, når Japan har tatt sitt, til å dekke Adecco-saken enda en gang.

Så hvorfor er det et så stort misforhold mellom de to sakene?

Den ene grunnen er selvsagt at det er mye lettere, særlig i det norske politiske klimaet, å fordømme privat virksomhet enn det er å ha en kritisk holdning til offentlig virksomhet.

Den andre grunnen er verre – for den etterlater dessverre et mye mer kynisk inntrykk av både fagbevegelse, politikere og journalister: Adecco-saken handler om de ansattes ve og vel. Tilsynssaken handler om de eldres ve og vel.

I det jeg nå skal avslutte denne bloggen, tar Siv Jensen mitt poeng. På Dagsrevyen etterlyser hun de rødgrønnes engasjement for de eldre og mot kommunene –  og ikke bare for de ansatte og mot private. Det hele opptok 20 sekunder av et langt innslag – der 90 prosent av tiden dreide seg om – ja, Adecco. (Oppdatering: Dagsrevyens reporter har gjort meg oppmerksom på at hele innslaget var på to minutter, og at omtrent halvparten av tiden ble ble brukt på Helsetilsynet. Det har han nok rett i, men jeg tror ikke det endrer mitt hovedpoeng i denne bloggen.)

Den begredelige sannhet er vel at både fagbevegelsen, mange journalister og politikere tror de har funnet den valgkampsaken de trenger, og da får det heller være med de eldre.

Politisk kynisme, kaller jeg det.

12 kommentarer
  1. Du har nok rett i at venstresiden forsøker å slå politisk mynt på Adecco-saken. Nå prøver du imidlertid å gjøre dette til et hovedpoeng. Det synes jeg like lite om. Demonstrer hva dere selv evner å gjøre, fremfor å trekke frem det motparten ikke får til.

  2. Hvorfor er kommunene så fattige at det blir akseptert å saldere nesten alle tjenester som før var velferdsstatens pryd?
   Og på det høyeste nivået.. nå feks representert ved postdirektivet? Det føyer seg fint inn i rekken av glupe grep.. selge Statoil, Hydro, strømnettet, vannkraften, telenettet, veiene?(delvis bompengefinansiert), jernbanen(diversifisert=pulverisert?), flyplassene, havnene og selvfølgelig sykehusene.. og sykehjemmene.. privatiser dem alle, da blir alt så mye bedre, og vi kan få billigere tjenester.. Sykehusene(private) i sammenlignbare land er jo billige, er de ikke? og strømprisene har jo blitt lavere, ikke sant? Tenk på hvor mye bedre og billigere tjenestene vil bli.. hvis bare noen kan få tjene penger på det.. en liten selvmotsigelse?
   Se til USA, modellens høyborg, gromme greier.. den velferdsstaten som du selv vokste opp i, er iferd? med å gå i oppløsning.. ved din hjelp.

  3. Norge er snart tilbake til det gjennomregulerte likhetsamfunnet vi hadde mot slutten av 70 tallet profull av etater og monopoler. Staten eier snart alt, og det værste er at det finnes de som ønsker seg enda mer statlig styring og eierskap, skremmende.
   Kanskje skal vi legge ned all konkurranse i dette landet, og la radio og TV bli monopoler igjen. For NRK lagde jo så fantatisk TV før de fikk konkurranse fra TV2. Tro og LIv, trim for eldre, Hukser du med Odd Gryte og Pan og lille trille for å nevne noe. NRK ble ikke noe bedre av konkurransen med med TV2 og Statens vegvesen ble vel heller ikke mer effektive med konkurranse…eller?
   923 av 972 undersøkelser dokumenter signikikant at konkurranse virker fremmende på prestasjoner (Locke og Latham 08). Vi kan like det faktum eller mislike det, men det blir ikke et mindre faktum dersom vi misliker det. Vi kan selvfølgelig som ideologisk infisert fornekte det basert på at vi selv ikke kom over bukken i første klasse under lærer og medelevers påsyn, og at vi derfor utviklet en prestasjonsangst samt forsvarsmekanismer mot alle typer prestasjonssituasjoner. Vi mennesker utvikler holdninger som passer oss selv best. Negative holdninger ihht. konkurranser skyldes negative erfaringer i prestasjonsrelaterte sammenhenger, gjerne ledsaget av misunnelse og jantelov rettet mot de som presterer bedre og et overdrevet syn på at staten har svarene på alt og bør forvalte all makt.
   Så kan man selvfølgelig hevde at Norge er verdens beste land å bo i, og at det først og fremst skyldes Arbeiderpartiet siden de har regjert mest. Sannheten er desverre noe helt annet. Norge har mye velstand grunnet vår olje- og gassvirksomhet. Vi var blant de fattigste land i europa før den ble oppdaget….det har vi glemt….erkjennelsessvikt med personlig vinning som motiv….
   Vi har vunnet i lotto…og lottomillionærer er som kjent ikke som andre millionærer…. her kan vi tillate oss å øke budsjettene og bemanningen i offentlig sektor til det uedelige…inntil oljen tar slutt….Da vil realitetene slå inn. Vi må konkurrere på en tøff internasjonal arena enten vi vil det eller ikke….og det kan bli vanskelig som slapp, feit og lite konkurrasedyktige befolkning…

  4. Det er sørgelig tilstand i vårt kjære land – Norge – at fagforening og presse (inklusiv NRK) aggiterer ukritiskt og utilslørt for sosialistiske idealer. For egen del ser jeg det som nødvendig å revurdere både pressestøtte og NRK lisens – når “public service” funksjonen motarbeides på en slik måte.
   Clemet har så alt for rett i at fokus til fagforening og presse er på ansattes lønnsforhold uten noen omtanke for brukernes (syke og eldre) -og jeg tilføyer gjerne – eller oppkjøpernes (kommunene) sine interesse.
   Svikten som skjer i offentlig tjenestelevering er en skamplett av format i forhold til de uvesentlige feilskjær som private tjenesteleverandører står for. Alt for lite oppmerksomhet gies dette.
   For egen del er nettopp mangel på klage adgang vesentlig årsak til at privatisering av kommunale og statlige tjenestelevering/ produksjon er nødvendig i mye større utstrekning enn det som idag er tilfellet.
   Til Vasstrand sine kommentarer er det bare å si: du misforstår realitetene.
   Kommunisme har ikke fungert i noe land – verken på Cuba, i Kina, i Sovjet eller annet sted.
   Uten privatisering av tjenesteleveringen i Norge vil det ikke være mulig for det offentlige å utføre alle de oppgaver den har påtatt seg å ansvare for.
   At det offentlige i en del tilfeller har påtatt seg for omfattende oppgaver (i form av velferdsgoder) er ikke heller å stikke under en stol – for tiden merkes det ikke grunnet overføringer ifra Oljefondet.

  5. Probleme med Adecco er ikke Adecco i seg selv, men myndighetenes heller lemferdige kontroll av selskapet.
   Adecco-saken hadde aldri blitt noen sak om bevilgningsgiveren, altså våre myndigheter, hadde foretatt nødvendige kontroller av Adeccos drift. I bunn og grunn skyldes altså denne misæren at politisk innsatt offentlige kontrollorganer sviktet totalt.
   Og selvfølgelig er det lettere for politkerne å legge skylden på¨private entrepenører…

  6. Til Olav Haraldseid, vi har aldri vært lenger fra likhetssamfunnet etter 70-årene enn idag, og staten eier snart ingenting.. det er galskap å gi fra seg naturressurser og infrastruktur, og kontrollen med dem
   I “gamle dager” produserte NRK mye godt og folkeopplysende tv, nå er økonomien en annen, og konkurrentene spyr ut nyheter, reality og billige filmer ispedd reklame.. ingen forbedring
   Veiene er under enhver kritikk og mesta og vegvesenet har i likhet med jernbaneverket gode kår(haha) samtidig som veidekke prissamarbeider for å hente flest mulig penger.. joda “konkurranse” er flott! “fremmende på prestasjoner” Hva går denne prestasjonen ut på? Å få ut mest mulig profitt ved å gjøre det “staten” gjorde billigere og bedre? før.
   Til Wilhelm Bøhn, jeg er ikke fan av kommunisme, fordi de i praksis har sluttet å være sosialistiske (og demokratiske), og fungerer mer som fascisme, som forøvrig er lik enten den er rød eller blå.. men Cuba, Sovjet(Russland) og Kina er land som ikke fungerer? hvor alt er fattigdom og kaos og borgerkrigen lurer rundt hjørnet? Da er det ikke mye bedre i verden største “demokrati”, hvor næringslivet kjøper(utpeker) presidenten. Jeg ville ikke bodd i noen av disse landene.. da er det bedre med oljesmurte norge, så lenge det varer

  7. Jeg er ingen fan av kommunismen, og heller ikke av sosialismen slik Vebjørn J. Vasstrand synes å være. Vasstrand må gjerne være så mye sosialtist han vil, for meg. Derimot godtar jeg ikke at han sprer løgner, så som at vi aldri har vært lenger fra likhetssamfunnet etter 70-årende, enn i dag. På 70-tallet var det liten eller ingen, kvinneandel i bedriftsstyrene og lik lønn for likt arbeid var bare en slogan kvinnebevegelsen drømte om å oppnå en gang i fremtiden. Og i tillegg var kvinneandelen blant våre unge studenter betydelig lavere enn blant menn.
   Vasstrand har rett i at i gamle dager fantes bare “folkeopplysningskanalen” NRK, mens kanalen i våre dager har stor konkurranse. Og akkurat dette bør vel alle demokratiske makter i landet være takknemlig for, siden NRK, når de hadde monopol, daglig misbrukte eteren til å spre ut et venstrevridd verdensbilde, samt dertil mye arbeiderpartipropaganda?
   Vasstrand skriver også at veiene våre er under enhver kritikk og at vegvesenet og jernbaneverket svekkes av private bedrifter som bedriver ulovlige prissamarbeide for å få ut mest mulig profitt ved å gjøre det staten gjorde billigere og bedre før. Vasstrand mener altså at vegstandarden i Norge var bedre på 60-70-tallet, enn den var i dag?
   Med tre slike tøvete påstander i ett og samme innlegg er det ikke mulig for undertegnede å konkludere i annet enn at Vebjørn J. Vasstrand både må være ung og uerfaren.
   Les på deg du Vebjørn, det kan kanskje hjelpe?
   Med vennlig hilsen Jon Reina

  8. Det virker ikke som om Jon Reina har lest innleggene jeg refererer til eller så vil han bare misforstå; (Olav Haraldseid)”Norge er snart tilbake til det gjennomregulerte likhetsamfunnet vi hadde mot slutten av 70 tallet profull av etater og monopoler.”
   Jeg har ikke sagt noe om likestilling.. for det er ikke det han påstår noe om.
   Nrk er ikke politisk styrt idag.. problemet består kanskje mere i at journalister som gruppe er mer venstreorienterte enn liberale?
   Hvor har jeg påstått at vegstandarden var bedre i 1960-70 enn idag? Jeg snakker om at “konkurranse” resulterte i at private selskaper jukset, bedro for å få mest mulig ut av felleskapets kasse, deres fremste formål, mest mulig(profitt) for minst mulig
   Med tre slike grove “misforståelser” må unge uerfarne meg konkludere med at Jon Reina er gammel men ikke erfaren nok til at han forstår hva han leser. Får jeg foreslå Sun Tzu; Know thy enemy?
   Lyst på en latter heller? http://upprop.nu/YTCJ

  9. Vebjørn J. Vasstrand har helt rett i at jeg ikke har lest innleggene han refererte til, for slike finnes jo ikke. Vasstrand må tydeligvis i farten ha glemt å skrive disse inn i sine innlegg?
   Tiltross for at jeg synes Vasstrands svar nesten bare besto av dumheter og sure oppgulp, så vil jeg faktisk takke han for at han har bidratt til å sette fokus på mitt opprop om Klimapanelets løgner (om CO2-utslipp). Jo flere som leser dette oppropet, jo bedre er det. Jeg tillater meg derfor også å henvise alle som er interessert i klimapolitikk, til http://www.klimarealistene.com. For der står det mye mer?.
   Ellers er det bare å registrere at Vasstrand tydeligvis har klokketro på at offentlig ansatte, blottet for eierinteresser og med tilnærmet full ansvarsfrihet, har større ansvarsfølelse og bedre evner til å drive saker som Statoil, Hydro, strømnettet, vannkraften, telenettet, veiene, jernbanen, flyplassene, havnene, sykehusene og sykehjemmene våre, enn folk med eierinteresser?
   Er det da så rart at jeg ikke helt kan få meg til å tro at Vasstrand kan være av denne verden?

  10. Dette forhold gjelder overalt. Det er i den politisk korrekte miljø likesom i media konsekvent det samme, det er Tor (“vi”) og Loke (“dem”)Denne forståelse forfølges i flokk. Her behøvs mer politisk bevisthet og en årvåken konsekvent oppfølging av enkeltsaker, der ulike myndighetsorganer, adferd uvedkommende, hånderes til plettfrihet. Det gjelder også innen bygningsforvalningen, avgifts og skattemyndigheten,
   utdanningsvesenet.
   Det behøvs en beredskap for å følge opp enkeltsaker i offentlig sektor og forfølge enkeltsakene over tid som eksempler på et systembetinget forhold. Og lovgivningen bør sees igjennom for å styrke de offentlige etaters og tjenestemenns institusjonelle og personlige ansvar.
   Dernest bør fornuft og rimelighet som tenkemåte komme til heder og verdighet igjen, som i vanlig mellompersonlig omgang og i det sivile samfunnet helt vanlig.
   Siden er vi her også ved et viktig dannelsesideal,
   vær varsom med utdømming, vurder for og imot før du dømmer noen, noe ut. Bruk du, foredle du det språk du vet du bør ha når du støter på et forhold som kan – men ikke behøver – innebære straffbare eller sterkt betenkelige forhold før det er entydig bevist og alle hensyn tatt til vare. Snakk lavt, langsomt og ikke for mye, sier John Wayne.
   I bakgrunnen fremvokser ellers den samfunnsforståelse som Jørgen S. Dich utdypet i 1970-årene. vi ser her klasseinteresser som overstiger samfunnsinteressene.

  11. Du burde lese en artikkel Frank Rossavik skrev i BT for noen år siden. Den tar for seg den politiske tilhørighet til journalister som steller med politisk stoff i norske medier. Ifølge artikkelen stemmer de alle sosialistisk med unntak av en og annen slenger som stemmer Venstre. Husker jeg ikke helt feil mente han det ville være et rent selvmord om noen i dette miljøet skulle eksponere seg som tilhørende den andre politiske fløyen. Jeg mener å huske at han ikke var snauere enn at han påpekte at dette holdt stikk også for medier vi normalt anser for å representere høyresiden.
   Joda, der fantes journalister som stemmer med høyresiden. Du finner dem i de andre redaksjonene som ikke steller med politikk.
   Noe å tenke på for en høyrepolitiker som kanskje ikke har den helt store troen på tilfeldigheter som uniformerer politiske redaksjoner i et ellers fritt og demokratisk land.

  12. Slik eg ser det, er det to grøfter å gå i. Den eine grøfta har du gjort tydeleg for oss i det du skriv: sjølvsagt er ikkje Adeccosaka verd all merksemda. Det er ikkje mange einskildpersonar som har lidd overlast grunna det som har skjedd her.
   Helsetilsynet sine avvik kan ha gitt eldre og sjuke ein dårlegare kvardag. Men det er heller ikkje sikkert. I den grad helsetilsynet sjekkar kvalitetsdokumenta, kan dei finna manglande system for avviksmelding og kontrollrutinar. Praksis på området kan vera heilt OK. (Eg skriv at dei kan vera det, men veit sjølvsagt at system og kontroll er eit virkemiddel for å sikra at det faktisk er det.)
   Joralf Gjerstad sa til Dagbladet at eldreosmsorga i Noreg aldri har vore betre, men at det heller aldri har vore meir syting. Den andre grøfta er altså, slik eg ser det at me legg forventningslista til omsorg altfor høgt. Men trass i det, eg deler uroa for at det er feil gruppe som har høgast røyst. Dette har eg fokus på i mitt blogginnlegg: Kvifor er det så få som bryr seg om dei brysame? http://marittotland.blogspot.com/2011/03/kvifor-er-det-sa-fa-som-bryr-seg-om-dei.html

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg